POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wypełniając obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L 119/1 z dnia 04 maja 2016 r., dalej: “RODO”) informujemy, że Pani/Pana dane osobowe sąprzetwarzane przez administratora danych osobowych – spółkę „Soul & Mind Group” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 113278, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, Nr REGON 634360740 oraz NIP 7822244714 (dalej: “Soul & Mind”). Dane kontaktowe: adres e-mail: soulandmind@soulandmind.pl, telefon +48 61 823 67 60

Soul & Mind przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu: przesłania odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: zgoda udzielona na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego jednak nie dłużej niż 3 miesiące.

W związku z przetwarzaniem przez Soul & Mind danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści tych danych, zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania tych danych, zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia tych danych, zgodnie z art. 17 RODO, prawo

do ograniczenia przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 18 RODO, prawo do przeniesienia danych na podstawie art. 20 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, na podstawie art. 21 RODO.

W przypadku niezgodności przetwarzania danych przez Soul & Mind z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.SOULANDMIND.PL

Definicje użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

a) Administrator – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną pod nazwą Soul & Mind Group, ul. Małopolska 8, 60-616 Poznań

b) Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.SOULANDMIND.PL przez Administratora,
c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)

Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:

  1. a)  celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  2. b)  możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub

uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

I
Informacje przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tzw. pliki Cookies)

Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez „pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.

Użytkownik w każdym chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym obsługę przyjmowania plików Cookies, jak również powtórnie ją włączyć. Użytkownik również za pomocą odpowiednich narzędzi w swojej przeglądarce internetowej może przeglądać pliki Cookies. Szczegółowy sposób zmiany ustawień przeglądarki znaleźć można odnaleźć w pliku „pomoc” lub w inny sposób wskazany przez producenta przeglądarki.

Pliki Cookies mają swój okres ważności (Rodzaj). Pliki Cookies bez podanego czasu ważności są usuwane po zamknięciu przeglądarki na urządzeniu końcowym. Pliki Cookies, które wygasają po zakończonej sesji, zwane są ciasteczkami sesyjnymi. Mają one ustalony okres ważności, którego mechanizm wymusza serwer.

Pliki Cookies używane w ramach niniejszego serwisu podzielone są na dwa typy:
1) pliki Cookies konieczne do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (tzw. Pliki Cookies konieczne),

2) pozostałe pliki Cookies, które nie są konieczne do wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej (tzw. Pliki Cookies pozostałe) – co do działania których Użytkownik musi wyrazić zgodę.

Poniższa tabela przedstawia pliki Cookies stosowane w ramach Serwisu:

Nazwa Rodzaj Typ Opis działania

PHPSESSIDSesyjnekoniecznyPrzechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do sprawdzenie czy odwiedzający nie jest automatycznym skrytpemwypełniającym formularz.
__utmz (Google Analytics)Bez czasuPozostałe(wymagana jest zgoda)Ten plik cookie przechowuje typ polecenia stosowany przez użytkownika, by uzyskać dostęp do naszej strony, przy użyciu metodybezpośredniej, linku, wyszukiwania internetowego lub takiej kampanii, jak ogłoszenie lub link wysłany pocztą elektroniczną. Jest on stosowany do obliczania ruchu wyszukiwarki, kampanii reklamowych oraz nawigacji w ramach naszej strony. Jest on aktualizowany za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę.

II.
Pozostałe informacje, co do których Serwis uzyskuje dostęp

Serwis przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Oznacza to, iż Administrator jest w posiadaniu informacji na temat publicznego adresu IP, z którego to Użytkownik uszykuje dostęp do treści w ramach Serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Serwer pobiera również informacje o:

  1. 1)  czasie nadejścia zapytania,
  2. 2)  czasie wysłania odpowiedzi,

3) nazwie stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  1. 4)  informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  2. 5)  adresie URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w

przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika.

Powyższe dane nie są przypisywane do konkretnych danych osobowych Użytkownika. i są przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem i celów statystycznych. Informacje w nich zawarte są materiałami poufnymi i nie są przekazywane innym osobom lub podmiotom.